جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

راه و راه آهن :: آئین نامه ها


 • آئین نامه گروه تخصصی راه و راه آهن
  آئین نامه گروه تخصصی


  ماده 1- اهداف گروه تخصصی:
  گروه تخصصی هسته اصلی در داخل تشکیلات جامعه مهندسان مشاور ایران است که در این آئین‌نامه "گروه تخصصی جامعه" نامیده می‌شود. بنابراین اهم اهداف و ماموریت‌های گروه تخصصی عبارتست از:

  1-1- حفاظت، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء در چارچوب مفاد اساسنامه جامعه و همسو با آن.
  1-2-تبادل اندیشه‌ها و یافته‌های نوین در جهت ارتقاء دانش فنی و تخصصی گروه و همکاری با ارکان جامعه در این زمینه.
  1-3-همکاری با دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های اثرگذار در زمینه‌های تخصصی.
  1-4-اشاعه اخلاق حرفه‌ای بین اعضای گروه و حفظ و اعتلای شأن و منزلت اعضا و جایگاه فنی و تخصصی گروه.
  1-5- همکاری و همفکری با ارکان "جامعه" در جهت پیشبرد اهداف صنفی و حرفه‌ای "جامعه".

  ماده 2- گروه تخصصی :
  حداقل هر ده شرکت ((مهندس مشاور )) عضو جامعه که در یکی از رشته‌های تخصصی فعالیت دارند یک گروه تخصصی را تشکیل می‌دهند.
  تبصره 1: در صورتی که تعداد اعضاء هر رشته تخصصی به حدنصاب تشکیل گروه نرسد، به تشخیص شورای مدیریت جامعه در یکی از گروه‌هایی که به لحاظ تخصصی نزدیکتر به آن رشته باشد، فعالیت خواهد نمود.
  تبصره 2: گروه‌های تخصصی کمتر از ده عضو که براساس آئین‌نامه قبلی تشکیل یک گروه مستقل را داده‌اند، در صورت عدم تمایل به ادغام در گروه دیگر می‌توانند به صورت همان گروه قبلی ادامه فعالیت دهند. لیکن از این پس حد نصاب تشکیل گروه تخصصی مستقل حداقل ده عضو می‌باشد.

  ماده 3- ارکان گروه تخصصی :
  ارکان گروه تخصصی عبارتست از مجمع گروه، شورای گروه، کمیته و کارگروه
  3-1-    مجمع گروه تخصصی: مجمع گروه تخصصی از نماینده‌های اعضاء حقوقی که در آن رشته تخصصی به عضویت جامعه و گروه تخصصی مربوط پذیرفته شده باشند تشکیل می‌شود.
  تبصره 1 : نماینده‌های اعضاء حقوقی در گروه تخصصی باید عضو حقیقی جامعه و یکی از شرکاء شرکت باشند.
  3-2-    جلسه‌های مجمع گروه تخصصی: تشکیل اولین مجمع هر گروه تخصصی در هر دوره انتخاباتی الزامی و به عهده شورای مدیریت "جامعه" است که باید روز و تاریخ و ساعت تشکیل آن را کتباً حداقل 10 روز کاری قبل از موعد به اطلاع تمام اعضاء گروه تخصصی مربوط برساند.
  3-2-1-     تشکیل یک جلسه مجمع گروه حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه "جامعه" الزامی است.
  3-2-2-    جلسه‌های بعدی مجمع گروه تخصصی بنا به تصمیم شورای گروه ‌باید به صورت ادواری هر6 ماه و در مواقع لزوم تشکیل شود.
  3-2-3-    اداره جلسه‌های مجمع گروه به عهده یک رئیس به همراه یک منشی و دو ناظر است مگر آنکه مجمع ترتیب دیگری را اتخاذ کند.
  3-2-4-    جلسه‌های مجمع گروه تخصصی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء گروه رسمیت داشته و مصوبات آن با اکثریت آراء پس از تصویب شواری مدیریت "جامعه" معتبر است. دعوت از اعضاء باید حداقل 10 روز کاری قبل از تشکیل جلسه به عمل آید. در صورت عدم حضور تعداد لازم در دعوت اول، در دعوت دوم مجمع با حضور هر تعداد اعضاء گروه رسمیت دارد مشروط بر این که این تعداد از 5 نفر کمتر نباشد.
  3-3-    وظایف مجمع گروه: وظایف مجمع گروه در چهارچوب اساسنامه و مصوبه‌های مجامع عمومی "جامعه"عبارتست از:
  3-3-1-    تعیین و معرفی کاندیدهای گروه تخصصی برای ارکان "جامعه".این کاندیداها باید واجد شرایط تعیین شده از طرف "جامعه" باشند.
  3-3-2-    انتخاب اعضاء شورای گروه.
  3-3-3-    بررسی و تعیین استراتژی و برنامه گروه تخصصی در راستای برنامه استراتژیک "جامعه"
  3-3-4-    بررسی و اتخاذ تصمیم‌های لازم در جهت تحقق اهداف گروه.
  3-3-5-    بحث و اتخاذ تصمیم در مورد مسایل تخصصی، حرفه‌ای و حقوقی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادها به شورای مدیریت "جامعه"
  3-3-6-    بررسی و تصویب بودجه سالانه گروه و ارسال آن به هیات رئیسه "جامعه" جهت منظور نمودن در بودجه "جامعه" و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب نهایی بودجه در مجمع عمومی "جامعه".
  3-3-7-    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آئین نامه‌ها و پیشنهادهای شورای گروه.
  3-3-8-    اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این آئین‌نامه در اختیار مجمع گروه می‌باشد.

  ماده 4-    شورای گروه تخصصی
  شورای گروه از بین نمایندگان اعضاء گروه که عضو حقیقی "جامعه" نیز باشند با رای اکثریت مجمع گروه برای هر دوره انتخاباتی ارکان "جامعه" حداکثر به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب اعضای شورای گروه بلامانع است.
  4-1-    تعداد اعضاء شورای گروه با توجه به تعداد اعضاء و شرایط گروه بین 3 الی 11 نفر عضو اصلی و یک الی دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای علی البدل در مواقع عدم حضور هر یک از اعضای اصلی به هر علت جایگزین عضو اصلی می‌شوند. تعیین تعداد اعضاء شورای هر گروه بین حداقل و حداکثر به عهده مجمع همان گروه است.
  4-2-    جلسه‌های شورای گروه هر 15 روز یا هر یک ماه یک بار تشکیل می‌شود. اداره جلسات به عهده رئیس شورای گروه و در غیاب وی نایب رئیس شورای گروه است.
  4-3-    در صورتی که هر عضو شورای گروه بیش از 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی غیبت (به تشخیص رئیس یا اکثر اعضای شورای گروه) داشته باشد، آن عضو مستعفی شناخته می‌شود و اعضای علی‌البدل به ترتیب جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
  تبصره 1: نماینده اصلی و علی‌البدل در شورای مدیریت که از طرف مجمع عمومی جامعه انتخاب می‌شوند عضو شورای گروه و به ترتیب رئیس و نایب ‌رئیس شورای گروه خواهند بود.
  تبصره 2: تشکیل منظم و به موقع مجامع عمومی و شورای گروه به عهده رئیس شورای گروه و در غیاب وی به عهده نایب‌رئیس می‌باشد.
  تبصره 3: اعضای شورای گروه به منظور پیگیری و اجرای مصوبات خود یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر شورای گروه انتخاب می‌نماید.
  4-4-    جلسه‌های شورای گروه با حضور اکثریت تعداد اعضاء شورا تشکیل و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.
  4-5-    چنانچه به هر دلیل شورای گروه تخصصی اقدام به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم ننماید، هر یک از اعضاء گروه تخصصی حق دارد از طریق شورای مدیریت "جامعه" اقدام به دعوت جلسه گروه تخصصی بنماید. در این صورت شورای مدیریت موظف است روز و ساعت تشکیل چنین جلسه‌ای را حداقل 10 روز کاری قبل از موعد کتباً به اطلاع تمام اعضاء گروه تخصصی مربوطه برساند.در چنین مواردی یکنفر از حاضرین بعنوان رئیس و برای همان جلسه انتخاب می‌شود.
  4-6-    وظایف شورای گروه تخصصی در چهارچوب مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی "جامعه" و آئین‌نامه‌های مصوب شورای مدیریت "جامعه" و مجامع گروه‌های تخصصی عبارتست از :
  4-6-1-    پیگیری و اقدام به اجرای مصوبات شورای مدیریت.
  4-6-2-    تشکیل منظم جلسه‌های شورای گروه.
  4-6-3-    بحث در زمینه مسائل حرفه‌ای، حقوقی، تخصصی و ارائه پیشنهاد به مجمع گروه در مواقع لازم.
  4-6-4-    شناسائی اعضای حائز شرایط و جذب آنان برای عضویت در جامعه.
  4-6-5-    بررسی صلاحیت متقاضیان جدید عضویت در گروه تخصصی و تائید یا رد متقاضیان.
  4-6-6-    بررسی و اظهار نظر در مورد آئین نامه‌ها و ضوابط ارجاعی از طرف شورای مدیریت"جامعه".
  4-6-7-    تهیه و بررسی بودجه سالانه گروه در چهارچوب ضوابط "جامعه" و ارائه آن به مجمع گروه جهت تصویب.
  4-6-8-    تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه شرایط عضویت در گروه در چهارچوب اساسنامه جامعه و آئین‌نامه مصوب عضویت و ارائه آن به مجمع گروه جهت بررسی و تصویب.
  4-6-9-    تهیه سایر آئین نامه‌های مورد نیاز گروه یا تجدیدنظر در آنها و ارائه جهت تصویب مجمع گروه.
  4-6-10-    اتخاذ تصمیم در مورد تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها و انتخاب اعضای آن جهت بررسی وظایف و موارد خاص محول شده به گروه.
   
  ماده 5-    کمیته  و  کارگروه
  شورای گروه می‌تواند جهت انجام وظایف خود و یا مأموریت‌های خاص محول شده به گروه، کمیته و یا کارگروه تشکیل دهد. وظایف و اعضای کمیته‌ها از بین اعضای شورای گروه و اعضای کارگروه را در هر مورد شورای گروه تعیین می‌نماید.
  تبصره: اعضای کمیته‌ها و کارگروه از بین اعضای گروه و در مواقع لزوم خارج از اعضای گروه (در صورت نیاز به صورت خرید خدمات در چارچوب بودجه گروه) انتخاب می‌شوند.

  ماده6-    در مواردی که در این آئین‌نامه ذکری از آنها نشده است بر طبق مفاد اساسنامه "جامعه" عمل خواهد شد .

  ماده7-    این آئین‌نامه در 7 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ 27/دی ماه/95 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به اتفاق آرا تصویب شد.

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است