جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

ارجاع کار و تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ویژه جامعه :: آئین نامه ها


 • آیین‌نامه داخلی کمیته ارجاع کار تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی آیین‌نامه داخلی کمیته ارجاع کار تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی ویژه جامعه مهندسان مشاور ایران
  این آئین‌نامه به منظور تعیین و تبیین اهداف، محدوده‌کاری، وظایف و حدود اختیارات و نحوه فعالیت کمیته ارجاع کار، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی ویژه جامعه مهندسان مشاور ایران تهیه شده است.

  ماده1-    ـ مأموریت و اهداف
  1-1-    مأموریت
  1-1-1-    در مورد تشخیص صلاحیت از مرحله تدوین و بازنگری آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، جامعه و دیگر نهادهای مرتبط و تأثیرگذار در عرصه خدمات مشاور، تا مرحله اقدام جهت صدور گواهینامه.
  1-1-2-    ارجاع کار از مرحله تدوین و یا بازنگری آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، جامعه و دیگر نهادهای مرتبط و تاثیرگذار در عرصه خدمات مشاور تا انتهای فرایند انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد.
  1-1-3-    رتبه‌بندی ویژه جامعه مهندسان مشاور ایران (تدوین آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها) تا مرحله اقدام جهت صدور گواهینامه.

  1-2-    اهداف
  دستیابی به جایگاه واقعی کمیته ارجاع کار و تشخیص صلاحیت مشاوران جامعه و هویت بخشیدن به تصمیمات آن در سطح جامعه، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرائی و فراهم نمودن الزامات مؤثر جهت تحقق اهداف زیر:
  1-2-1   انتخاب مشاوران صلاحیت‌دار و توانمند.
  1-2-2-    ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره.
  1-2-3-    تضمین کیفیت خدمات مشاوره.
  1-2-4-    وحدت رویه در تشخیص صلاحیت، ارزیابی و انتخاب مشاور.
  1-2-5-    زمینه‌سازی و ایجاد تضمین‌های لازم برای رعایت حقوق مؤلف در ارائه مدارک مشاوران در فراخوان‌ها.
  1-2-6-    رعایت حقوق طرفین قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پایان دادن به سیستم یک طرفه موجود.

  ماده2-    ـ وظایف کمیته
  2-1-    بررسی و پیگیری چگونگی واگذاری کار به مشاوران و رعایت ظرفیت‌های کار در ارجاع کار و رسیدگی و ارجاع تخلفات در این مورد به مراجع مربوطه در جامعه.
  2-2-    دریافت نظرات، بررسی و جمع‌بندی مشکلات اعضاء جامعه در ارتباط با عدم رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جاری در فرایندهای تشخیص صلاحیت و انتخاب مشاور.
  2-3-    تعامل با نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه.
  2-4-    تعامل با گروه‌های تخصصی جامعه جهت به روز نمودن و تبیین اصولی آیین‌نامه و بخشنامه‌های مرتبط.
  2-5-    اطلاع‌رسانی و ارائه راه‌کارهای ترویجی در جهت حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از طریق سایت و فصل‌نامه جامعه.
  2-6-    بررسی و جمع‌بندی گزارشات دریافتی از نمایندگان گروه‌های تخصصی شرکت‌کننده در جلسات انتخاب مشاور و انعکاس بازخورد آن و اقدام بعدی.
  2-7-    برنامه‌ریزی و راهبری تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی ویژه جامعه مهندسان مشاور.
  2-8-    بررسی و ارائه راه‌ کارهای بهبود شرایط ارجاع کار.
  2-9-    نظارت بر روند کار واحد تشخیص صلاحیت جامعه.
  2-10-    بررسی و اظهار نظر در مورد آیین‌نامه‌ها، ضوابط، مکاتبات مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها که از طرف هیأت رئیسه جامعه به کمیته ارجاع می‌شود.

  ماده3-    ـ جایگاه، ساختار و گردش کار، تعداد اعضاء و مدت عضویت
  3-1-    کمیته زیر نظر شورای مدیریت (هیئت رئیسه) جامعه فعالیت می‌نماید.
  3-2-    اعضای کمیته مرکب از 14 نفر است که توسط شورای مدیریت انتخاب می‌شوند.
  3-3-    اعضای کمیته به منظور پیگیری و اجرای مصوبات خود دو نفر این میان خود را به عنوان رئیس و دبیر کمیته انتخاب می‌نماید.
  3-4-    مدت مأموریت کمیته 3 سال می‌باشد (با شروع دوره جدید شورای مدیریت آغاز و تا شروع دوره شورای مدیریت بعدی خاتمه می‌یابد)
  3-5-    در صورتیکه هر یک از اعضاء بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی (به تشخیص رئیس یا اکثر اعضاء کمیته) غیبت داشته باشند مستعفی شناخته می‌شوند.

  ماده4-    ـ شرایط عضویت:
  4-1-    دارای اطلاعات لازم در زمینه سازماندهی و برنامه‌ریزی و اشراف به مسائل و مشکلات جامعه به طور اعم و مسائل و مشکلات مربوط به ارجاع کار، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی.
  4-2-    علاقه‌مند به کار جمعی و اختصاص فرصت کافی برای همکاری در کمیته.
  4-3-    حداقل یک دوره عضو شورای مدیریت و یا شورای گروه‌های تخصصی و یا عضویت در کمیته.
  4-4-    حداقل دارای 10 سال سابقه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران.

  ماده5-    نشست کمیته
  نشست کمیته حداقل هر ماه یک‌بار بنا به دعوت مسئول کمیته تشکیل می‌شود. اداره جلسه‌های گروه به عهده رئیس و در غیاب وی به عهده دبیر کمیته می‌باشد. دستور نشست توسط رئیس با هماهنگی با دبیر کمیته تنظیم و به همراه دعوت نامه حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضای کمیته ارسال خواهد شد.
  نشست کمیته با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر کمیته معتبر خواهد بود.

  ماده6-    ـ وظایف رئیس کمیته
  رئیس کمیته، حسن انجام امور و اداره جلسات را به عهده دارد. در اجرای این وظیفه و مسئولیت، ایشان موظف به تنظیم دستور جلسات و تشکیل به موقع جلسات کمیته می‌باشد و همچنین مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با امور کمیته می‌باشد. وظایف محول شده به دبیرکمیته در خصوص مصوبات کمیته نافی وظایف رئیس کمیته نمی‌باشد. سایر مسئولیت‌ها و وظایف رئیس کمیته به شرح زیر است:
  6-1-    ارتباط و هماهنگی بین کمیته و شورای مدیریت (هئیت رئیسه) و انتقال مسائل کمیته به هیئت رئیسه جامعه و بالعکس.
  6-2-    تهیه دستورجلسه، ارسال دعوت‌نامه و اداره جلسات.
  6-3-    طرح موضوعات ارجاعی در جلسات.
  6-4-    انجام و پیگیری مکاتبات براساس چارچوب و مقررات مصوب شورای مدیریت.

  ماده7-    ـ وظایف دبیرکمیته
  دبیرکمیته مجری مصوبات کمیته می‌باشد و مهمترین وظایف وی به شرح زیر است:
  7-1-    ارائه گزارش از مصوبات شورای مدیریت به کمیته.
  7-2-    ثبت و تنظیم صورتجلسه‌‌های کمیته و پیگیری اجرای مصوبات آن.
  7-3-    نظارت بر کارگروه‌ها و پیگیری فعالیت آن‌ها و گزارش به کمیته حداقل هر 3 ماه یکبار.
  7-4-    همکاری با رئیس کمیته در تنظیم دستورجلسات.
  7-5-    هماهنگی با دبیرخانه به منظور استفاده از امکانات جامعه نظیر فضای لازم برای تشکیل جلسات، استفاده از خدمات تایپ، بایگانی.
  7-6-    امضای صورتجلسه خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات کمیته به اتفاق رئیس.

  ماده8- ـ کارگروه‌های تخصصی
  کمیته می‌تواند برای انجام وظایف خود و رسیدگی به موارد خاص، کارگروه‌های تخصصی ایجاد کند. تعداد اعضا و شرح وظایف هر کارگروه را کمیته تعیین می‌کند. کارگروه‌ها می‌توانند در صورت لزوم و تأیید کمیته از کارشناسان ذیصلاح (به صورت خرید خدمات) با پرداخت حق‌الزحمه استفاده نمایند.

  ماده9-     این آئین‌نامه شامل نه ماده می‌باشد که در جلسه مورخ 02/اسفندماه/95 شورای مدیریت به تصویب رسیده است.


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است